Original WW2 Dutch Waffen SS Press Photo - SS-Schule Avegoor Leistungsrune award ceremony by Heinrich Himmler (1944)

Sold out
€0.00
Item number: 0070038

Original WW2 Dutch Waffen SS Press Photo - SS-Schule Avegoor Leistungsrune award ceremony by Heinrich Himmler (1944)

On the 1st of February 1944, Heinrich Himmler awarded the SS Leistungsrune medal to several Dutch Waffen SS Volunteers in the SS-Schule Avegoor, Holland. During this award ceremony, multiple important nazis like Rauter and Seyss-Inquart were present. Also Anton Mussert, the leader of the NSB was present during the ceremony. On the left and right side of Himmler you can see SS soldiers holding cushions with the Leistungsrunen on them.

Approximately 24 x 18 cm

Photo by SS-Oberscharführer Sepp Fritz

Origineel WO2 Nederlandse Waffen SS Persfoto - SS-Schule Avegoor Leistungsrune uitreiking ceremonies groepsfoto met Heinrich Himmler, Mussert, Rauter & Seyss-Inquart (1944)

Op 1 febuari 1944 reikte Heinrich Himmler de SS Leistungsrune medaille uit aan een aantal Nederlandse Waffen SS vrijwilligers in de SS-Schule Avegoor in Nederland. Tijdens deze ceremonie waren er diverse belangrijke nazis zoals Rauter en Seyss-Inquart aanwezig, ook Anton Mussert, de leider van de NSB was present. Aan de linker en de rechter zijde van Himmler zie je SS soldaten met kussens waar de Leistungsrunes op staan.

Ongeveer 24 x 18 cm