Cast iron plate ''De liefde tot zyn land is yeder aengeboren''

Sold out
€0.00

Cast iron plate ''De liefde tot zyn land is yeder aengeboren'', painted.

Some paint has come of.

 

Geverfde gietijzeren bord ''De liefde tot zyn land is yeder aengeboren''

Er is verf losgekomen.

Productnummer: 0030734