Dutch NS document railroad strike 21th of November 1944 speech Gerbrandy

Sold out
€0.00

Dutch NS (Dutch Railroads) document about the railroad strike from the 21th of November 1944. Printed after the war as a rememberance.

 

Nederlandse NS (Nederlandsche Spoorwegen) document over de speech die Minister President Gerbrandy gaf met betrekking tot de spoorwegenstaking. Na de oorlog uitgegeven. 

Productnummer: 0030976