Original WW2 German Book - KDF Tat im Bild Zwei Jahre NSG-Kraft Durch Freude (1935)

€50.00
Item number: 0040646

Original WW2 German Book - KDF Tat im Bild Zwei Jahre NSG-Kraft Durch Freude (1935)

Damaged on the cover.

 

Origineel Wo2 Duits Boek - KDF Tat im Bild Zwei Jahre NSG-Kraft Durch Freude (1935)

Beschadigd op de kaft.