Original WW2 German Book - Das Feierbuch der Deutschen Sippe (1942)

€40.00
Item number: 0033697

Original WW2 German Book - Das Feierbuch der Deutschen Sippe (1942)

Back is damaged.

 

Origineel Wo2 Duits Boek - Das Feierbuch der Deutschen Sippe (1942)

Rug beschadigd.